1. atomism

  atomism, naturfilosofisk eller fysikalisk teori enligt vilken all materia ytterst består av odelbara, oförstörbara, oföränderliga och vanligen oförnimbara smådelar, atomer; se atomlära.
 2. atomism

  atomis´m subst. ~en ORDLED: a-tom-ism-en
  Svensk ordbok
 3. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 4. korpuskularfilosofi

  korpuskularfilosofi, benämning på den atomteori som med den klassiska atomismen som förebild uppstod på 1600-talet och i Gassendi, Descartes, Boyle­ och Newton hade sina främsta företrädare.
 5. bildteori

  bildteori, inom filosofin benämning på en teori, enligt vilken meningen hos en sats består i att satsen avbildar ett möjligt sakläge.
 6. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 7. holism

  holism, åsikt enligt vilken helheten är något mer än summan av delarna.
 8. mekanistisk världsbild

  mekanistisk världsbild, mekanisk världsbild, mekanism, filosofisk åskådning enligt vilken allt i naturen kan förklaras som rörelser av materiella kroppar i överensstämmelse med mekanikens lagar.
 9. teleologi

  teleologi, tankeriktning enligt vilken naturskeenden och naturföreteelser, inte bara handlingar, kan och bör förklaras genom svar på frågan vilket ändamål de tjänar.
 10. bild

  bild, avbildande framställning av något.