1. atomur

  atomur, klocka som baseras på en resonans hos en atom eller molekyl.
 2. atomur

  atomur [-å`m-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: a-tom--ur-et
  Svensk ordbok
 3. cesiumur

  cesiumur, typ av atom­ur.
 4. maserur

  maserur, tidmätare, en typ av atomur som utnyttjar den frekvens som erhålls vid övergångar mellan två s.k. hyperfinstrukturnivåer hos en atom. Se atomur och maser.
 5. cesiumklocka

  cesiumklocka, tidmätare baserad på resonans hos cesiumatomen, vår tidsstandard sedan 1967.
 6. atomklocka

  atomklocka, fysikaliskt instrument för noggrann tidsbestämning och tidsdefinition, baserat på atomära resonanser.
 7. atomtid

  atomtid, tidsbegrepp som definieras med hjälp av atomur, där man utnyttjar vissa karakteristiska frekvenser för att ange tiden ytterst noggrant.
 8. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 9. tjugoencentimeterslinjen

  tjugoencentimeterslinjen, 21 cm-linjen, astronomiskt intressant spektrallinje från atomärt väte.
 10. optisk klocka

  optisk klocka, atomur i vilket tidsmätningen är grundad på frekvensen hos elektromagnetisk strålning i det optiska området.