1. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 2. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 3. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 4. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 5. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 6. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 9. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).