1. avhängig

  a`vhängig adj. ~t ORDLED: av--häng-ig
  Svensk ordbok
 2. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 3. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 4. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 5. pris–lönespiral

  pris–lönespiral, löne–prisspiral, inflationsmodell enligt vilken prisökningen under en period beror på löneökningen under föregående period, medan löneökningen under samma period är avhängig föregående periods prisstegring.
 6. kärleksbuden

  kärleksbuden, det dubbla kärleksbudet, den kristna etikens grundnorm.
 7. auktoritet

  auktoritet, social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare.
 8. kulturell appropriering

  kulturell appropriering, att personer eller företag respektlöst använder sig av attribut som förknippas med andra kulturer, oftast förtryckta minoritetsgrupper.

 9. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.
 10. avvikande beteende

  avvikande beteende, sociologisk term för beteende som bryter mot gruppens eller samhällets etablerade normer.