1. avhandling

  avhandling, vanligen ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat.
 2. avhandling

  a`vhandling subst. ~en ~ar ORDLED: av--handl-ing-en
  Svensk ordbok
 3. akademisk avhandling

  akademisk avhandling, skriftligt lärdomsprov för avläggande av vissa akademiska examina.
 4. respondent

  respondent, den som vid disputation försvarar sin akademiska avhandling.
 5. exkurs

  exkurs, till en vetenskaplig avhandling e.d. fogad specialundersökning som behandlar en detalj i avhandlingen så utförligt att den inne i huvudframställningen skulle spränga ramen.
 6. förbindelsedikten

  förbindelsedikten, rimkrönika som behandlar Sveriges historia 1319–89 och därigenom förbinder Erikskrönikan och Karlskrönikan.
 7. opponera

  opponera är att granska och kritisera.
 8. extra opponent

  extra opponent, benämning på person bland åhörarna ( ex auditorio) som vid en doktorsdisputation anför synpunkter på avhandlingen sedan fakultetsopponenten slutfört sin opposition.
 9. dissertation

  dissertation, i Sverige mindre vanlig benämning på akademisk avhandling eller doktorsavhandling.
 10. Benny Hjern

  Hjern, Benny, född 1943, statsvetare, sedan 1983 professor i implementationsforskning vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.