1. betong

  betong formbart byggnadsmaterial som huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.
 2. miljöförstöring

  miljöförstöring innebär att människan skadar den omgivning hon själv lever i.
 3. avlopp

  avlopp, avloppssystem, system av ledningar för avledning av avloppsvatten; även kortform för avloppsvatten.
 4. besiktning

  besiktning, granskning av en plats eller ett föremål.
 5. kloak

  kloak, i byggtekniken detsamma som avloppsledning eller avloppskanal.
 6. rensbrunn

  rensbrunn, brunn anordnad på avloppsledning i avsikt att göra det möjligt att rensa ledningen från sediment eller andra hinder.
 7. vattenklosett

  vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.

 8. kloakslam

  kloakslam, äldre benämning på avloppsslam, dvs. slam som erhålls vid rening av avloppsvatten vid reningsverk; även slam som ansamlats i avloppsledningar eller avloppsbrunnar.
 9. utjämningsmagasin

  utjämningsmagasin, regleringsmagasin som anläggs i dagvattenledningar och kombinerade avloppsledningar för både dag- och spillvatten för att dämpa flödestoppar vid kraftiga regn.
 10. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.