1. avrop

    avrop, beställning av en vara eller en tjänst, med hänvisning till tidigare ingånget avtal.
  2. avrop

    a`vrop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--rop-et
    Svensk ordbok
  3. avropsavtal

    avropsavtal, köprättslig term som innebär att köparen under viss bestämd tid har rätt och vanligen också skyldighet att hos säljaren vid olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den i avropsavtalet bestämda kvantiteten.