1. avsaltning

  avsaltning, demineralisering, operation varigenom mineralsalter avlägsnas ur livsmedel (speciellt vassle) och havsvatten.
 2. avsalugröda

  avsalugröda, jordbruks- eller trädgårdsgröda som i motsats till husbehovsgröda (försörjningsgröda) är avsedd för försäljning.
 3. avsaluproduktion

  avsaluproduktion, varor som tillverkas för försäljning.
 4. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 5. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 6. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.

 7. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 10. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.