1. avse

  a`vse verb avsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: av--ser SUBST.: avseende (till 3); avsikt (till 1)
  Svensk ordbok
 2. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 3. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 4. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 5. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 6. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 9. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 10. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.