1. avtal

  avtal innebär att två eller flera parter kommer överens om någonting.
 2. bilateralt avtal

  bilateralt avtal, överenskommelse mellan två stater, t.ex. ett handelsfördrag mellan Sverige och en annan stat.
 3. centrala avtal

  centrala avtal, förbundsavtal, riksavtal, kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor, vanligen inom en hel sektor på arbetsmarknaden.
 4. avtalsfrihet

  avtalsfrihet, civilrättslig huvudprincip som innebär att var och en själv ska kunna bestämma om avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket innehåll avtalet ska ha.
 5. oneröst avtal

  oneröst avtal, avtal som innebär att båda parter tar på sig förpliktelser.
 6. multilateralt avtal

  multilateralt avtal, mellanstatlig överenskommelse i skriftlig form (traktat) som innefattar flera avtalsparter (medan bilaterala avtal ingås mellan två stater).
 7. avtalslagen

  avtalslagen, förmögenhetsrättslig lag.
 8. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.

 9. avtalsbrott

  avtalsbrott, kontraktsbrott, innebär att någon inte fullgjort sina avtalsförpliktelser, t.ex. utfört dem för sent eller på ett felaktigt sätt.
 10. avtalspreliminärer

  avtalspreliminärer, inom avtalsrätten en sammanfattande term för det som föregår det slutliga avtalet.