1. skadeståndslagen

  skadeståndslagen, lag med grundläggande regler om förutsättningarna för skadestånd på grund av vållande och om skadeståndets storlek.
 2. oskäliga avtalsvillkor

  oskäliga avtalsvillkor, villkor som enligt avtalslagen kan helt eller delvis sättas åsido.
 3. trafikövervakning

  trafikövervakning, uppgift som i första hand åvilar polisen och som syftar till att skapa trygghet och säkerhet i trafiken.
 4. självständig företagare

  självständig företagare, term inom juridiken för den som utför ett uppdrag åt någon annan utan att vara anställd hos denna.
 5. positivt kontraktsintresse

  positivt kontraktsintresse, juridisk term för den huvudprincip som gäller beträffande skadeståndsskyldighetens omfattning i avtalsförhållanden.
 6. avtalsstatut

  avtalsstatut, enligt internationell privaträtt den rättsordning som tillämpas på ett avtalsförhållande som har internationell karaktär.
 7. option

  option, inom juridiken den rätt som en av parterna i ett avtalsförhållande har att välja mellan olika alternativ.
 8. presumtionsansvar

  presumtionsansvar, skadeståndsansvar för en part som inte kan bevisa att varken han eller andra som han svarar för (t.ex. anställda) bär skuld till en skada; till skillnad från vid s.k. kontrollansvar (vanligt inom köprätten) behöver han däremot inte kunna visa att skadeorsaken legat utom hans kontroll.
 9. skadeståndsrätt

  skadeståndsrätt, särskilt område inom civilrätten där frågor om förutsättningar för skadestånd – främst utanför avtalsförhållanden – och skadeståndets beräkning behandlas.
 10. skadestånd

  skadestånd, ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för – i avtalsförhållanden vanligen ett kontraktsbrott.