1. avtappningsturbin

  avtappningsturbin, typ av flerstegig ångturbin, som kännetecknas av att en del av ångflödet efter att ha passerat ett visst antal steg i turbinen kan passera ut genom en ventilanordning och användas för andra ändamål, t.ex. för värmeproduktion i kemisk processindustri, medan återstoden av ångan fortsätter på normalt sätt genom turbinen.
 2. avtappa

  a`vtappa verb ~de ~t ORDLED: av--tapp-ar SUBST.: avtappande, avtappning
  Svensk ordbok
 3. masugn

  masugn, hytta, schaktugn för framställning av smält råjärn (tackjärn) genom reduktion av järnmalm med kol i form av koks eller träkol.
 4. Bergeforsens kraftverk

  Bergeforsens kraftverk, beläget ca 10 km från Indalsälvens mynning norr om Sundsvall, har en fallhöjd på 23 m och en medelvattenföring på ca 450 m 3/s.
 5. tappningskatastrof

  tappningskatastrof, avtappning av ett större vattenområde med katastrofalt förlopp.
 6. industriellt mottryck

  industriellt mottryck, samtidig produktion av el och värme på liknande sätt som vid kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystem.
 7. sadelskåra

  sadelskåra, kort dal nedskuren i fast berg och belägen i passet mellan två bergstoppar.
 8. hydrofor

  hydrofor, tryckkärl, delvis fyllt med vatten, delvis med luft, som ingår i ett lokalt vattenförsörjningssystem, t.ex. i en villa.
 9. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 10. utströmningsområde

  utströmningsområde, område i terrängen där det sker ett utflöde av vatten ur grundvattenzonen.