1. ITT

  ITT, ursprungligen International Telephone & Telegraph Corporation, senare ITT Corporation, New York, internationellt verksam industrikoncern, ett av världens mest kända multinationella konglomerat.
 2. Foodia AB

  Foodia AB, tidigare moderbolag för KF:s tillverkningsföretag för djupfrysta och konserverade livsmedel.
 3. realisationsvinstbeskattning

  realisationsvinstbeskattning, beskattning av värdestegringsvinster vid avyttring av tillgångar.
 4. Fortum Abp

  Fortum Abp, fi. Fortum Oyj, Esbo, holdingbolag, etablerat 1998, för finska statens ägarintressen inom energisektorn.
 5. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.