1. barnavårdsman

    barnavårdsman kallades den som enligt till och med 1981 gällande barnavårdslag skulle lämna stöd och hjälp till vårdnadshavare som så begärde.
  2. barnavårdsman

    ba`rnavårdsman subst. ~nen barnavårdsmän, best. plur. barnavårdsmännen ORDLED: barna-vårds--mann-en
    Svensk ordbok
  3. kontaktperson

    kontaktperson, inom socialtjänsten benämning på anställd eller frivillig medarbetare som fått i uppgift att hjälpa en viss person eller familj med personliga eller sociala problem.