1. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 2. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; kemisk term se baser.
 3. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 4. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. empirism

  empirism, filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap.
 7. kvävebaser

  kvävebaser, benämning på organiska föreningar som innehåller en eller flera basiska kväveatomer.
 8. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 9. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 10. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.