1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 3. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 4. alla hjärtans dag

  alla hjärtans dag, en i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari.

 5. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 6. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 7. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 8. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 9. multinationellt företag

  multinationellt företag, MNF, internationell koncern med verksamhet via dotterbolag i flera länder.
 10. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.