1. konstruktivism

  konstruktivism, ståndpunkt inom matematikens filosofi enligt vilken matematiken bör bedrivas konstruktivt, se konstruktiv matematik.
 2. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 3. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 4. alla hjärtans dag

  alla hjärtans dag, en i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari.

 5. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 6. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 7. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 8. multinationellt företag

  multinationellt företag, MNF, internationell koncern med verksamhet via dotterbolag i flera länder.
 9. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 10. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.