1. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 2. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 3. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 4. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 5. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 6. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 7. växtförädling

  växtförädling, framställning av nyttoväxter med en ärftlig konstitution som ger speciella önskade egenskaper eller generellt högre odlingsvärde.
 8. multinationellt företag

  multinationellt företag, MNF, internationell koncern med verksamhet via dotterbolag i flera länder.
 9. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 10. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.