1. roadmovie

  roadmovie, filmgenre, i vilken huvudpersonen (huvudpersonerna) med motorfordon är på väg någonstans, vanligtvis utan mål, ibland på flykt, för att söka friheten.
 2. lustmord

  lustmord, mord som begåtts för tillfredsställelse av sjuklig (sexual)drift.
 3. brottsregister

  brottsregister är ett register med information om personer som dömts för brott och om de brott de har begått, se belastningsregister.
 4. gärningsman

  gärningsman, den person som har begått brottet eller som på grund av sin medverkan är att anse såsom delaktig i det.
 5. straffnedsättning

  straffnedsättning, utdömande av ett lindrigare straff än normalt.
 6. custodia honesta

  custodia honesta, en i Sverige ej förekommande lindrig form av frihetsstraff för personer som begått brott av försvarbara, ideella motiv.
 7. personalitetsprincipen

  personalitetsprincipen, princip inom den internationella straffrätten enligt vilken en stat får eller ska bestraffa brott som begåtts av dess medborgare eller av personer med hemvist i landet, oavsett om brottet begåtts inom eller utom landets gränser.
 8. husbondeansvar

  husbondeansvar, husbondes ansvar för förseelser som begåtts av hans tjänstefolk.
 9. återfall i brott

  återfall i brott, recidiv, att en person som en gång begått ett brott åter begår brottslig handling.
 10. saker

  saker, i äldre juridiskt språk detsamma som skyldig.