1. belysande

  bely´sande adj., ingen böjning ORDLED: be-lys-ande
  Svensk ordbok
 2. belysa

  bely´sa verb belyste belyst, pres. belyser ORDLED: be-lys-er SUBST.: belysande, belysning
  Svensk ordbok
 3. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 4. asymmetriskt ljus

  asymmetriskt ljus, en speciell inställning av ljusstrålen från fordonsstrålkastare så att bländrisken vid möte minimeras.
 5. skugga

  skugga uppstår bakom ett föremål som belyses av en ljuskälla.
 6. förstoringsapparat

  förstoringsapparat, apparat använd vid traditionell fotografisk förstoring.
 7. Konjunkturbarometern

  Konjunkturbarometern, ekonomisk statistik från Konjunkturinstitutet som belyser de kortsiktiga utvecklingstendenserna inom näringslivet på basis av enkäter.
 8. holografi

  holografi, metod med vilken en tredimensionell bild av ett föremål kan lagras – fotografiskt eller elektroniskt – i ett hologram och därefter återges.
 9. Ceres

  Ceres, småplanet nr 1, den största och först upptäckta asteroiden, numera betraktad som en dvärgplanet.

 10. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.