1. besittning

  besittning, juridisk term för faktiskt innehav av en sak oavsett om innehavet är rättmätigt.
 2. besittningsrättshemman

  besittningsrättshemman, äldre benämning på hemman tillhörigt kronan.
 3. besittningsskydd

  besittningsskydd, juridisk term för rätten att fortsätta att nyttja lägenhet eller mark vid hyra eller arrende.
 4. besittningsmynt

  besittningsmynt, mynt som präglats i Sveriges besittningar i Östersjöprovinserna och Tyskland.
 5. besitta

  besitt´a verb besatt besuttit besutten besuttna, pres. besitter ORDLED: be-sitt-er SUBST.: besittande, besittning
  Svensk ordbok
 6. besittningsrätt

  besitt`ningsrätt subst. ~en ~er ORDLED: be-sitt-nings--rätt-en
  Svensk ordbok
 7. besittningsskydd

  besitt`ningsskydd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sitt-nings--skydd-et
  Svensk ordbok
 8. besittningshavare

  besitt`ningshavare subst. ~n äv. besittningshavarn, plur. ~, best. plur. besittningshavarna ORDLED: be-sitt-nings--hav-ar-en
  Svensk ordbok
 9. besittning

  besitt´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-sitt-ning-en
  Svensk ordbok
 10. osjälvständig besittning

  osjälvständig besittning, juridisk term för det fall att någon har besittning till ett föremål för annans räkning tillfälligt och under dennes uppsikt, t.ex. i egenskap av anställd.