1. beslut

  beslut, val mellan olika handlingsalternativ; se beslutsteori.
 2. beslut

  beslut, EU-beslut, inom EU-rätten en rättsakt som antas antingen av Europeiska unionens råd, av rådet och Europaparlamentet tillsammans eller av EU-kommissionen.
 3. beslut

  beslut, processrättslig term för ett domstolsavgörande som inte berör själva sakfrågan i ett mål utan är av formellt slag, t.ex. ett avgörande huruvida det föreligger rättegångshinder eller angående vittnesersättning.
 4. särskilt beslut

  särskilt beslut, sådant beslut av domstol som inte meddelas i samband med dom.
 5. EU-beslut

  EU-beslut, inom EU-rätten detsamma som beslut.
 6. slutligt beslut

  slutligt beslut, beslut av domstol eller myndighet som innebär att den skiljer målet eller ärendet ifrån sig utan att ta ställning till själva sakfrågan.
 7. interimistiskt beslut

  interimistiskt beslut, beslut där domstol eller myndighet, innan ett mål eller ärende slutgiltigt avgörs, bestämmer vad som i visst avseende ska gälla intill dess det föreligger ett avgörande som vunnit laga kraft.
 8. Helgeandsholms beslut

  Helgeandsholms beslut, förfalskat dokument som 1587 presenterades för Johan III.
 9. besluten

  beslu´ten adj. beslutet beslutna ORDLED: be-slut-en
  Svensk ordbok
 10. beslut

  beslu´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-slut-et
  Svensk ordbok