1. beslutsvariabel

  beslutsvariabel, i ekonomisk teori en variabel vars värde den beslutande själv kan bestämma.
 2. beslutsmotivering

  beslutsmotivering, skälen för ett beslut.
 3. beslutsförhet

  beslutsförhet, det minsta antal ledamöter som stadgas ska vara närvarande för att fatta beslut i en nämnd, styrelse eller annat kollektivt organ.
 4. beslutsfattare

  beslutsfattare, person vars beslut berör ett större antal människor.
 5. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 6. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 7. beslutstabell

  beslutstabell (engelska decision table), tabell som ställs upp för att systematiskt och kompakt förteckna de olika fall som måste beaktas vid beskrivning eller lösning av ett problem, samt de åtgärder som erfordras.
 8. beslutsprocess

  beslu`tsprocess subst. ~en ~er ORDLED: be-sluts--pro-cess-en
  Svensk ordbok
 9. beslutsfattare

  beslu`tsfattare el. beslu`tfattare subst. ~n äv. beslut(s)fattarn, plur. ~, best. plur. beslut(s)fattarna ORDLED: be-slut(s)--fatt-ar-en
  Svensk ordbok
 10. beslutsfattande

  1beslu`tsfattande el. beslu`tfattande adj., ingen böjning ORDLED: be-slut(s)--fatt-ande
  Svensk ordbok