1. bestämd artikel

  bestämd artikel, formord eller suffix som anger att ett substantiv betecknar något som förutsätts vara bekant.
 2. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. kemisk förening

  kemisk förening, ämne bestående av två eller flera grundämnens atomer bundna till varandra.
 8. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 9. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 10. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.