1. bestånd

  bestånd, i inskränkt mening de individer av en art, underart, varietet eller form som finns samlade inom ett begränsat område.
 2. beståndstaxering

  beståndstaxering, beståndsinventering, uppskattning av virkesförråd m.m. och beskrivning av beståndskaraktärer i skogsbestånd eller åtgärdsenheter.
 3. beståndsanläggning

  beståndsanläggning, föryngring, etablering av ett nytt skogsbestånd genom självsådd eller kultur.
 4. beståndsuppskattning

  beståndsuppskattning av fisk, beräkning av ett visst fiskbestånds storlek i vikt och antal individer samt av de i beståndet ingående individernas ålder.
 5. blåbär

  blåbär, Vaccinium myrtillus, art i familjen ljungväxter.
 6. bestånd

  bestån´d subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-stånd-et
  Svensk ordbok
 7. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 8. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 9. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).