1. kronslutenhet

  kronslutenhet, ett av flera uttryck för ett skogsbestånds täthet.
 2. kuberingstabell

  kuberingstabell, tabell som anger volymen av t.ex. ett skogsbestånd med ledning av beståndets medelhöjd och slutenhetsgrad, eller av ett träd med ledning av trädart, grovlek och höjd eller en träddel med ledning av längd och ett eller flera diametermått.
 3. högskärm

  högskärm, skoglig benämning på kvarstående träd från det gamla beståndet på en föryngringsyta.
 4. beståndsmarknad

  beståndsmarknad, vanligen en marknad där tillgången vid en viss tidpunkt är det existerande beståndet av nyttigheten och efterfrågan är det med hänsyn till priser o.d. önskade innehavet vid samma tidpunkt.
 5. grundyta

  grundyta, inom skogsbruket arean av ett tvärsnitt genom en trädstam, oftast i brösthöjd, eller en stamdel eller summan av flera sådana areor.
 6. massaslutenhet

  massaslutenhet, ett av flera uttryck för ett skogsbestånds täthet.
 7. produktiv skogsmark

  produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad används för annat ändamål.
 8. försträckt yngel

  försträckt yngel, inom fiske benämning på yngel som föds upp i ett kläckeri eller annan odlingsanstalt till en storlek, som kan växa ytterligare i en fiskodling eller sättas ut i vattendrag för att förstärka det naturliga beståndet.
 9. stavaskog

  stavaskog, mycket stamrika bestånd som uppkommit genom naturlig föryngring, vanligen gran på mjälamark i norra Sverige.
 10. avelsfisk

  avelsfisk, inom fiskerinäringen könsmogen fisk som används till förökning av beståndet.