1. bestyrka

  bestyr´ka verb bestyrkte bestyrkt, pres. bestyrker ORDLED: be-styrk-er SUBST.: bestyrkande
  Svensk ordbok
 2. manifestationsed

  manifestationsed, i äldre juridisk terminologi ed använd för att bestyrka lämnade uppgifter, t.ex. att man inte har några utmätningsbara tillgångar.
 3. vidimera

  vidimera, att bestyrka en uppgift eller en handlings, t.ex. en kopias, riktighet; att bevittna (en handling).
 4. verifikation

  verifikation, skriftlig handling eller bilaga som bestyrker något, t.ex. en faktura eller ett kvitto.
 5. citole

  citole, litet medeltida flatbottnat lutinstrument med fasta greppband och fyra strängar, anslagna med plektrum.
 6. frälsebrev

  frälsebrev, dokument till bestyrkande av att innehavaren åtnjöt frihet från skyldigheten att erlägga skatt till kronan mot att han i stället presterade rusttjänst.
 7. corroboratio

  corroboratio, i medeltida brev (diplom) förekommande kortare textparti med uppgift att bestyrka (stadfästa) innehållet.
 8. överensstämmelse

  överensstämmelse, uppfyllande av alla i avtal specificerade krav på produkt, process eller tjänst.
 9. notarius publicus

  notarius publicus, NP, person som har i uppdrag att gå allmänheten till handa med vissa uppgifter, främst avseende bestyrkanden och annan kontroll.
 10. konfirmation

  konfirmation, i speciell juridisk betydelse bekräftelse av ett avtal.