1. bestyrka

  bestyr´ka verb bestyrkte bestyrkt, pres. bestyrker ORDLED: be-styrk-er SUBST.: bestyrkande
  Svensk ordbok
 2. konfirmation

  konfirmation, kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet.

 3. konfirmation

  konfirmation, i speciell juridisk betydelse bekräftelse av ett avtal.
 4. äktenskapsförord

  äktenskapsförord, enligt äktenskapsbalken (ÄktB) ett avtal mellan makar eller blivande makar varigenom det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara dennes enskilda egendom som inte omfattas av den andre makens giftorätt.
 5. sigill

  sigill, ett i vax eller lera och senare även i lack gjort avtryck av en sigillstamp; med sigill kan även avses själva stampen (beträffande metallsigill se blybulla).
 6. Anastasia

  Anastasia, född 1901, död troligen 1918, rysk tsardotter, yngsta dotter till Nikolaj II och Alexandra Fjodorovna.
 7. notarius publicus

  notarius publicus, NP, person som har i uppdrag att gå allmänheten till handa med vissa uppgifter, främst avseende bestyrkanden och annan kontroll.
 8. överensstämmelse

  överensstämmelse, uppfyllande av alla i avtal specificerade krav på produkt, process eller tjänst.
 9. vidimera

  vidimera, att bestyrka en uppgift eller en handlings, t.ex. en kopias, riktighet; att bevittna (en handling).
 10. verifikation

  verifikation, skriftlig handling eller bilaga som bestyrker något, t.ex. en faktura eller ett kvitto.