1. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 2. målrelaterade betyg

  målrelaterade betyg, en form av formaliserad värdering och gradering av elevernas studieresultat i skolan, som förutsätter att åsyftade kunskaps- och färdighetsmål i förväg noga preciserats.
 3. betyg

  bety´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-tyg-et
  Svensk ordbok
 4. betygsnämnd

  betygsnämnd, grupp av personer som föreslår betyg på en akademisk doktorsavhandling och på det muntliga försvaret av denna.
 5. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 6. improbatur

  improbatur, (lat., ’underkännes’), betyg C enligt äldre betygskala, se betyg.
 7. betyga

  bety´ga verb ~de ~t ORDLED: be-tyg-ar SUBST.: betygande
  Svensk ordbok
 8. betygelse

  bety´gelse subst. ~n ~r ORDLED: be-tyg-els-en
  Svensk ordbok
 9. betygskatalog

  bety`gskatalog subst. ~en ~er ORDLED: be-tygs--kata-log-en
  Svensk ordbok
 10. betygsfri

  bety`gsfri adj. ~tt ORDLED: be-tygs--fri
  Svensk ordbok