1. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 2. betyga

  bety´ga verb ~de ~t ORDLED: be-tyg-ar SUBST.: betygande
  Svensk ordbok
 3. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 4. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 5. retorisk fråga

  retorisk fråga är ett sätt att uttrycka sig när man talar.
 6. laudatur

  laudatur, betygsgraden ”berömlig” eller ”A” i äldre betygssystem (jämför betyg).
 7. AB

  AB, betygsgraden med beröm godkänd i äldre betygsskala, se betyg.
 8. läroplan

  läroplan, riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet, för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen och sedan 1998 också för förskolan (Lpfö 98).

 9. evidens

  evidens, i den fenomenologiska traditionen: egenskapen hos ett omdöme i betydelsen psykiskt fenomen att betyga sin egen riktighet, att inte kunna betvivlas.
 10. gymnasieskola

  gymnasieskola, frivillig skolform för i första hand åldersgruppen 16–19 år.