1. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 2. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 3. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 4. bildningsentalpi

  bildningsentalpiʹ, standardbildningsentalpiden entalpiändring, med beteckningen ΔHf0, som sker när en kemisk förening bildas ur grundämnen.

 5. bildanalys

  bildanalys, metodiskt studium som används för att karakterisera och tolka bilder.
 6. bildsemiotik

  bildsemiotik, en gren av semiotiken, den teckenvetenskap som undersöker villkoren för kommunikation och mänsklig produktion av tecken i vidaste mening.
 7. reell bild

  reell bild inom optiken kallas också verklig bild.
 8. bildteori

  bildteori, inom filosofin benämning på en teori, enligt vilken meningen hos en sats består i att satsen avbildar ett möjligt sakläge.
 9. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 10. klinisk bild

  klinisk bild, inom sjukvården ofta använd term för hur en viss sjukdom brukar yttra sig och förlöpa eller hur symtomen och förloppet är/har varit hos en viss patient.