1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. billighet

  billighet, i juridiskt språkbruk närmast detsamma som skälighet, dvs. en hållning i rättstillämpningen, som utmärks av hänsynstagande till det enskilda fallets särart till skillnad från en strikt mekanisk tillämpning av generella rättsregler.
 3. bila

  bila, skrädyxa, en yxa med lång, rundad egglinje, som är lagd vid sidan om verktygets symmetriplan; eggen är slipad som på ett stämjärn.
 4. Bila Tserkva

  Bila Tserkva, stad i Ukraina, strax söder om Kiev; 211 100 invånare (2015).
 5. BIL Sweden

  BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
 6. bil

  bil. se bilaga
  Svensk ordbok
 7. bila

  2bi`la subst. ~n bilor ORDLED: bil-an
  Svensk ordbok
 8. bila

  1bi`la verb ~de ~t ORDLED: bil-ar SUBST.: bilande, bilning (till 2)
  Svensk ordbok
 9. billighet

  bill`ighet subst. ~en ORDLED: bill-ig-het-en
  Svensk ordbok
 10. billig

  bill`ig adj. ~t ORDLED: bill-ig
  Svensk ordbok