1. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 2. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 3. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 4. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 5. biomassa

  biomassa, massan (normalt angiven i g eller kg) av levande organismer per ytenhet (normalt m2) eller per volymenhet (normalt m3).

 6. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 7. bioenergi

  bioenergi, energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.

 8. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 9. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.
 10. biotop

  biotop, hemvist, boendemiljö, ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt vilken vegetationstyp som dominerar i området.