1. biogen

  biogen, term som man använder om material som bildas, eller har bildats, genom levande organismers aktiviteter och/eller genom ansamling av lämningar efter organismerna själva.
 2. biogen

  bioge´n adj. ~t ORDLED: bio-gen
  Svensk ordbok
 3. biogen bergart

  biogen bergart, sedimentär bergart som bildats huvudsakligen genom levande organismers aktiviteter eller ansamling av lämningar efter dem, såsom stenkol och flertalet sedimentära kalkstenar och dolomitstenar.
 4. biogenes

  biogenes, uppkomst på biologisk väg.
 5. biogena aminer

  biogena aminer, naturligt förekommande aminer som bildas i speciella celler och som har specifika biologiska egenskaper.
 6. biogenetiska grundregeln

  biogenetiska grundregeln, rekapitulationsteorin, en av biologen Ernst Haeckel på 1860-talet uppställd teori att ”individen genomgår släktets utveckling” eller ”ontogenesen upprepar fylogenesen”.
 7. biogenes

  biogene´s subst. ~en ORDLED: bio-gen-es-en
  Svensk ordbok
 8. biogenetisk

  biogene´tisk adj. ~t ORDLED: bio-gen-et-isk
  Svensk ordbok
 9. biogas

  biogas, den gas som bildas när organiskt material, såsom gödsel, avföring, avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter (t.ex. energigrödor), bryts ned av metanproducerande bakterier under anaeroba förhållanden (utan närvaro av syre).
 10. biogas

  bi`ogas subst. ~en ~er ORDLED: bio--gas-en
  Svensk ordbok