1. biogenes

  biogenes, uppkomst på biologisk väg.
 2. biogenes

  biogene´s subst. ~en ORDLED: bio-gen-es-en
  Svensk ordbok
 3. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 4. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 5. biogena aminer

  biogena aminer, naturligt förekommande aminer som bildas i speciella celler och som har specifika biologiska egenskaper.
 6. insektsstick

  insektsstick, stick av främst gaddsteklar (bl.a. getingar, humlor, bin och ettermyror), som använder sitt till giftgadd omvandlade äggläggningsrör som försvarsvapen, och myggor (stickmyggor, knott och svidknott), som suger blod med till sugsnabel omvandlade mundelar.
 7. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 8. aminhypotes

  aminhypotes, hypotesen att affektiva störningar (depression, mani) betingas av rubbningar i syntes, frisättning eller elimination av biogena aminer, främst noradrenalin och serotonin, i centrala nervsystemet (CNS).
 9. biogen bergart

  biogen bergart, sedimentär bergart som bildats huvudsakligen genom levande organismers aktiviteter eller ansamling av lämningar efter dem, såsom stenkol och flertalet sedimentära kalkstenar och dolomitstenar.
 10. Robert Robinson

  Robinson, Sir Robert, 1886–1975, brittisk kemist, professor i organisk kemi vid universitetet i Manchester 1922–28 och i London 1928–30, professor i kemi i Oxford 1930–55.