1. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 2. biomassa

  biomassa, massan (normalt angiven i g eller kg) av levande organismer per ytenhet (normalt m2) eller per volymenhet (normalt m3).

 3. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 4. biomimetik

  biomimetik, studiet av biologiska system, funktioner och strukturer för att skapa nya tekniska lösningar och produkter.
 5. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 6. biomassa

  biomassa, inom energitekniken material med biologiskt ursprung som utnyttjas för produktion av biobränslen.
 7. biometri

  biometri, studiet av levande organismer med hjälp av matematisk-statistisk bearbetning av mätvärden.
 8. biomedicin

  biomedicin, term som omfattar den kunskap och forskning som i större eller mindre utsträckning är gemensam för områdena medicin, veterinärmedicin, odontologi och grundläggande biovetenskaper såsom biokemi, cellbiologi, genetik, zoologi, botanik och mikrobiologi.
 9. biomekanik

  biomekanik, studier av jämvikt och rörelser hos levande organismer, oftast människokroppen.
 10. biomaterial

  biomaterial, ersättningsmaterial som används i kroppen.