1. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 2. biosfären

  biosfären, den totala massan av levande organismer inom litosfären, hydrosfären och atmosfären.

 3. biosfär

  biosfär, se biosfären.
 4. biosensor

  biosensor, anordning som består av en biokemisk/biologisk komponent placerad i nära anslutning till en signalförmedlare.
 5. biosyntes

  biosyntes, bildning av en kemisk förening genom en levande organism.
 6. biostratigrafi

  biostratigrafi, den del av geologin som arbetar med att organisera sedimentära och sedentära lagerserier genom att indela dem i enheter på basis av deras innehåll av fossil.
 7. biostatistik

  biostatistik, den del av statistiken vilken ägnas data som rör levande organismer, ofta människor.
 8. bioslam

  bioslam, biologiskt slam, den restprodukt som uppstår vid biologisk rening av avloppsvatten (se aktivt slam och reningsverk).
 9. biosfärområde

  biosfärområde, område med vilket syftet är att bevara biologisk mångfald och kulturarv, samtidigt som lokalsamhällets sociala och ekonomiska utveckling ska gynnas.

 10. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.