1. bot

  bot är en religiös handling som gör att man blir fri från skuld.
 2. bot

  bot, bott, datorprogram eller kombination av datorprogram som automatiskt kan utföra operationer eller simulera mänskligt beteende eller arbete i en virtuell miljö. 

 3. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika

 4. bottenskikt

  bottenskikt, den vegetation som på marken bildas av mossor och lavar och som är det understa av de skikt en vegetationstyp kan indelas i.

 5. bottom-up

  bottom-up, i databehandlingssammanhang en metod för problemlösning, system- och programkonstruktion där man börjar med de mest grundläggande komponenterna.
 6. botulinumtoxin

  botulinumtoxin, botulinustoxin, benämning på en grupp närbesläktade nervgifter, neurotoxiner, som produceras av bakterien Clostridium botulinum.
 7. botanik

  botanik, läran om växterna.
 8. bottenskola

  bottenskola, benämning på ett system med en för alla barn gemensam skola, lanserad 1883 av Fridtjuv Berg i dennes broschyr ”Folkskolan såsom bottenskola”.
 9. botulism

  botulism, livshotande förgiftning som orsakas av toxiner bildade av bakterien Clostridium botulinum.
 10. bottentopografi

  bottentopografi, havsbottnarnas ytformer. Havet täcker 70,8 % av jordytan, och dess medeldjup är 3 730 m.