1. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 2. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 3. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 4. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 5. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 6. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 7. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 8. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 9. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 10. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.