1. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 2. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 3. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 4. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 5. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 7. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 8. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 9. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 10. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.