1. hävd

  hävd, i ekologiskt språkbruk ”gammaldags” skötsel av fodermarker, särskilt slåtterängar.
 2. fuktäng

  fuktäng, mellanting mellan äng och kärr, i regel inte torvbildande (ängskärr bildar torv, men skillnaden är oskarp).
 3. saltanrikning

  saltanrikning, försaltning, allvarlig form av markförstöring i främst torra och säsongstorra klimat, vilken kan uppkomma när vattenavdunstningen från marken är större än infiltrationen av nederbördsvatten.
 4. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.