1. byggnad

  byggnad, husbyggnad, ett byggt objekt avsett att inrymma människor eller deras husdjur, människors verksamheter, utrustning, förråd etc.
 2. byggnad

  bygg`nad subst. ~en ~er ORDLED: bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 3. brandsäker byggnad

  brandsäker byggnad, begrepp inom brandteknisk klassindelning.
 4. allmän byggnad

  allmän byggnad, i fastighetstaxeringen byggnad som ägs och används av staten, kommun eller motsvarande och som används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet eller som fritidsgård och liknande.
 5. tillfällig byggnad

  tillfällig byggnad, byggnad som givits byggnadslov för en begränsad tid enligt den tidigare gällande byggnadsstadgan.
 6. byggnad på ofri grund

  byggnad på ofri grund, byggnad som ägs av någon annan än markens ägare.
 7. byggnadsentreprenad

  byggnadsentreprenad, åtagande av ett byggföretag att uppföra en byggnad, se entreprenad.
 8. byggnadsvärde

  byggnadsvärde, marknadsvärdet på en byggnad.
 9. byggnadsminnesmärke

  byggnadsminnesmärke, byggnad av kulturhistoriskt eller konstnärligt värde enligt 1920 års kungörelse om det offentliga byggnadsväsendet.
 10. byggnadsyta

  byggnadsyta, byggnadsarea, yta som en byggnad upptar på marken, vanligen den som innefattas av fasaderna inkluderande överbyggda altaner o.d.