1. bytesrätt

  bytesrätt, en hyresgästs lagstadgade rätt att, efter hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd, överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet i syfte att genom byte erhålla annan bostad.
 2. byteshandel

  byteshandel är en form av handel som innebär att man byter varor med varandra utan att blanda in pengar.
 3. byteshushållning

  byteshushållning, ett sätt att byta vara mot vara eller vara mot tjänst i ett naturahushållande samhälle, där ett kontrollerat penningsystem för ekonomiska transaktioner kan förekomma men spelar en underordnad roll.
 4. bytesmedel

  bytesmedel, föremål som används som betalning, t.ex. pengar.
 5. bytesrelation

  bytesrelation, bytesförhållande, förhållandet mellan ett lands exportpriser och importpriser.
 6. bytesvärde

  bytesvärde, ett begrepp som härstammar från Aristoteles och vidareutvecklats av de klassiska nationalekonomerna och Marx.
 7. bytesförhållande

  bytesförhållande, detsamma som bytesrelation.
 8. bytesbalans

  bytesbalans, sammanställning av skillnaden i värde mellan vad som produceras och konsumeras i ett land under ett år.

 9. byteslägenhet

  by`teslägenhet subst. ~en ~er ORDLED: byt-es--läg-en-het-en
  Svensk ordbok
 10. byteshushållning

  by`teshushållning subst. ~en ORDLED: byt-es--hus-håll-ning-en
  Svensk ordbok