1. dämning

  dämning, vattenreglering där grund- eller ytvattnets nivå avsiktligt höjs t.ex. för sjöfart eller vattenkraftsändamål.
 2. dämpare

  dämpare, anordning för att dämpa vibrationer, ljud eller andra dynamiska förlopp.
 3. dämpning

  dämpning, sammanfattande benämning på sådana effekter som gör att t.ex. vibrationer, ljud och svängningar i reglersystem avtar med tiden, eller att storleken av dem minskas.
 4. dämningsgräns

  dämningsgräns, den högsta nivå till vilken vattenytan i en sjö eller annat ytvattenmagasin får dämmas för t.ex. vattenkraftsändamål.
 5. dämning

  däm`ning subst. ~en ~ar ORDLED: däm-ning-en
  Svensk ordbok
 6. dämpning

  däm`pning subst. ~en ~ar ORDLED: dämp-ning-en
  Svensk ordbok
 7. dämpare

  däm`pare subst. ~n äv. dämparn, plur. ~, best. plur. dämparna ORDLED: dämp-ar-en
  Svensk ordbok
 8. dämpa

  däm`pa verb ~de ~t ORDLED: dämp-ar SUBST.: dämpande, dämpning
  Svensk ordbok
 9. dämme

  dämm`e subst. ~t ~n ORDLED: dämm-et
  Svensk ordbok
 10. dämma

  dämm`a verb dämde dämt, pres. dämmer ORDLED: dämm-er SUBST.: dämmande, dämning
  Svensk ordbok