1. där

  där adv.
  Svensk ordbok
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 5. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 6. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).