1. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 2. darwinism

  darwinis´m subst. ~en ORDLED: darwin-ism-en
  Svensk ordbok
 3. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. kreationism

  kreationism, föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år f.Kr.
 6. neodarwinism

  neodarwinism, nydarwinism , utvecklingsläran såsom den uppfattas efter upptäckten av genernas och kromosomernas struktur och funktion.
 7. survival of the fittest

  survival of the fittest (engelska ’de livsdugligastes överlevnad’), en grundtanke i darwinismen med innebörden att det genomsnittligt är de (under de rådande omständigheterna) mest livsdugliga som överlever i kampen för tillvaron och därmed för utvecklingen framåt.
 8. lamarckism

  lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.
 9. teleologi

  teleologi, tankeriktning enligt vilken naturskeenden och naturföreteelser, inte bara handlingar, kan och bör förklaras genom svar på frågan vilket ändamål de tjänar.
 10. Adam

  Adam, den första människan enligt Bibeln.