1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 3. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 4. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 5. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 6. DAT

  DAT, digital audio tape, band och bandspelare för magnetisk registrering av digitalt kodade ljudsignaler.
 7. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.
 8. nollhypotes

  nollhypotes, statistisk term.
 9. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 10. kvantitativ metod

  kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.