1. debitera

  debitera, en bokföringsterm som innebär att man påför en kostnad på ett konto.
 2. debitera

  debite´ra verb ~de ~t ORDLED: deb-it-er-ar SUBST.: debiterande, debitering
  Svensk ordbok
 3. kontokort

  kontokort, plastkort med en integrerad krets (”chip”) som berättigar ägaren att utnyttja olika finansiella tjänster.
 4. roaming

  roaming, teleteknisk term för möjligheten för en mobil terminal (till exempel en mobiltelefon) att förflytta sig inom täckningsområdet för ett eller flera cellbaserade radionät.

 5. trängselskatt

  trängselskatt, punktskatt som tas ut i vissa storstäder i syfte att minska fordonstrafiken och därmed förbättra framkomligheten och miljön.
 6. ADSL

  ADSL, asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet över vanliga teleledningar.

 7. grundskatt

  grundskatt, sammanfattande benämning på de skatter som från medeltiden till 1903 åvilade en jordegendom.
 8. skeppsklarering

  skeppsklarering, kontroll av att de fartygshandlingar som krävs av ett lands myndigheter är korrekt upprättade, att de ges till vederbörande myndigheter och att sjöfarts-, lotsnings- och andra av myndigheter debiterade avgifter för fartyget blir erlagda i rätt tid.
 9. eftertaxering

  eftertaxering, postal term som innebär portodebitering i efterhand av ofrankerad eller delvis frankerad försändelse.
 10. källskatt

  källskatt, skatt som vid utbetalning av en skattepliktig intäkt dras från intäkten, källan, av utbetalaren och av denne betalas in till skattemyndigheten för den skattskyldiges räkning, dvs. direkt när inkomsten uppkommer.