1. direktiv

  direktiv, EU-direktiv, inom EU-rätten rättsakt som innehåller bindande bestämmelser som riktar sig till EU:s medlemsländer.
 2. EU-direktiv

  EU-direktiv, inom EU-rätten detsamma som direktiv.
 3. direktivitet

  direktivitet, ett mått på en antenns riktverkan.
 4. direktiv

  direkti´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: di-rekt-iv-et
  Svensk ordbok
 5. direktivet

  direktivet, i allmänt språkbruk benämning på EU:s regler om fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden, se tjänstedirektivet.
 6. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.

 7. rösträtt

  rösträtt, rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas respektive kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut.

 8. departement

  departement, del av Regeringskansliet med uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen.

 9. EU-rätt

  EU-rätt, EG-rätt, sammanfattande benämning på det regelverk som tillämpas inom Europeiska unionen (EU) och vars grundläggande bestämmelser finns i Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) och Amsterdamfördraget.
 10. juridik

  juridik, läran om rättsreglerna och deras tillämpning.