1. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 2. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 3. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 4. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 5. disponibel inkomst

  disponibel inkomst, inkomst som är möjlig att förfoga över.
 6. disseminerad intravasal koagulation

  disseminerad intravasal koagulation, DIK, tillstånd då blodets koagulationssystem är onormalt aktiverat så att blodproppar kan uppstå på ett flertal platser i blodomloppet.

 7. disackarider

  disackarider, kolhydrater som kan antas bildade ur två monosackarider genom elimination av en vattenmolekyl.
 8. disposition

  disposition, ordning, uppläggning; nyttjanderätt; anlag, benägenhet eller mottaglighet, t.ex. för en viss sjukdom.
 9. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 10. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.