1. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 2. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 3. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 4. diser

  diser, kvinnliga gudaväsen i fornnordisk mytologi, ursprungligen möjligen fruktbarhetsgudinnor, som blivit föremål för både offentlig och privat kult vid disablot.
 5. distal

  distal, inom anatomi: belägen (relativt sett) långt bort från en utgångspunkt eller ett centrum; motsats: proximal.
 6. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 7. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 8. disackarider

  disackarider, kolhydrater som kan antas bildade ur två monosackarider genom elimination av en vattenmolekyl.
 9. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 10. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.